Biazotto, Thiago do Amaral. 2014. “ 2012”. Revista Alétheia 9 (1):160-63. https://periodicos.ufrn.br/aletheia/article/view/6196.