Arce, Domitilla Medeiros. 2016. “ 2014”. Revista Odisseia, nº 15 (setembro):p. 120 - 124. https://periodicos.ufrn.br/odisseia/article/view/10249.